Asianajotoimisto Harri Lämsä

Riita-asioiden hoitaminen

 • erilaisia asuntokauppojen virhetilanteita perustuen esim. kosteusvaurioihin, virheelliseen rakentamiseen ja urakkasopimusten tulkintaan
 • erilaisia kauppasopimuksiin perustuvia vaatimuksia kuten kaupan purkamiset, vahingonkorvaukset ja hinnanalennukset
 • häätöasiat ja muut vuokrasuhteisiin liittyvät vaatimukset
 • maankäyttöön liittyvät riitatilanteet
 • uskottuna miehenä toimiminen yhteisomistussuhteiden päättämisessä

Avustaminen oikeudenkäynneissä

 • asiakkaan avustaminen oikeudenkäyntitilaisuuksissa ja valitusten ynnä muiden oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa, Korkeimmassa oikeudessa, hallinto-oikeudessa, Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, maaoikeudessa sekä muissa erityistuomioistuimissa

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat

 • testamenttien, ositusten, avioehtosopimusten, perinnönjakosopimusten perunkirjoitusten, lahjakirjojen ja muiden asiakirjojen laadinta
 • pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen riitaisissa kuolinpesissä ja osituksissa
 • avustaminen perinnönjaoissa ja avioerotilanteissa
 • perintösuunnittelu verotuksen kannalta
 • lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien vaatimusten esittäminen, avustaminen riita-tilanteissa ja sopimusten laatiminen

Yhtiöoikeudelliset asiat

 • osakassopimusten laadinta ja tulkinta
 • yritysten ja yhteisöjen konsultointi ja edustaminen
 • veroasiat
 • sukupolvenvaihdosten toteuttaminen
 • yrityskauppojen hoitaminen
 • yritysjärjestelyt
 • taloyhtiöiden asiat
 • neuvonta vuosilaskutussopimuksella

Konkurssipesien hoitaminen ja ulosottoasiat

 • lukuisten konkurssipesien hoitaminen pesänhoitajana
 • avustaminen konkursseihin liittyvissä oikeudenkäynneissä (esim. talousrikosasioissa)
 • ulosottovalitusten laadinta ja ulosoton hakeminen

Perintä- ja velka-asiat

 • saatavien periminen velkomuskirjeillä, tuomioistuimeen toimitettavilla haastehakemuksilla ja ulosottohakemuksilla
 • saatavien perinnän turvaamiseksi esitettävien vaatimusten laatiminen

Vahingonkorvausasiat

 • rikoksiin perustuvien vahingonkorvausten kuten kivun ja säryn, kärsimyksen, esinevahinkojen ja ansionmenetysten vaatiminen ja oikeudellinen perintä
 • erilaisiin kauppoihin ja muihin sopimuksiin perustuvien vahingonkorvausten vaatiminen ja oikeudellinen perintä
 • ympäristövahinkoasiat
 • liikennevahinkoasiat

Työsuhdeasiat

 • työnantajien ja työntekijöiden avustaminen työsuhteiden päättymiseen liittyvissä ongelmatilanteissa
 • laittomaan työsuhteen purkuun tai irtisanomiseen perustuvien korvausvaatimusten esittäminen ja periminen
 • työsuhdesaatavien perintä
 • työ- ja johtajasopimusten laadinta ja tulkinta

Holhous- ja edunvalvonta-asiat

 • edunvalvojan hakeminen
 • sijaisedunvalvojana toimiminen

Hallinto-oikeuksissa ja muissa hallinnollisissa tuomioistuimissa käsiteltävät asiat

 • verovalitukset verotarkastusten ja muiden verotuspäätösten perusteella
 • kaavoitusta koskevat valitukset
 • tietoimituksiin perustuvat valitukset
 • kunnallisvalitukset
 • pakkohoitopäätöksiä koskevat valitukset
 • rakennuslupavalitukset
 • eläkettä ja muita etuuksia koskevat valitukset
 • huostaanottopäätöksiä koskevat valitukset

Rikosasioiden hoitaminen

 • tutkintapyyntöjen laatiminen poliisille erilaisista rikosepäilyistä
 • rikoksesta syytetyn ja asianomistajan eli uhrin avustaminen oikeudenkäynnissä ja valitusten laatimisessa
 • julkisena puolustajana toimiminen
 • rikoksiin perustuvien korvausvaatimusten esittäminen ja periminen

  Suomen asianajajaliiton jäsen